miércoles, febrero 28, 2007

“EL PP ESTÀ DISPOSAT A TOT PER GENERAR DUBTES AL VOLTANT DELS RESULTATS ELECTORALS

Sobre el dictamen de la Junta Electoral i destaque la decisió en capmoment dóna la raó al Govern Valencià ni determina que el nombre dediputats haja de ser regulat mitjançant decret del Govern. Amés a més acuse el PP d’estar disposat a tot “per tal de generar dubtes al voltantdels resultats de les eleccions de maig”. Assegure que el dictamen insta a una nova llei electoral i pertant entenem que no permet compatibilitzar l’Estatut de 2006 amb la LleiElectoral del 87. Davant una hipotètica pèrdua del govern, el PP estàdisposat a judicialitzar i fragilitzar el resultat de les eleccions abansde flexibilitzar la seua postura i negociar amb els altres grups una novallei electoral. Si el PPs’encabota en regular mitjançant decret el nombre de diputats i mantenirla resta de qüestions que apareixen en la Llei Electoral del 87, generaràuna actuació recurrible per qualsevol ciutadà i provocarà un procés derecurs contra recurs que fragilitzarà els resultats electorals.Des d’Esquerra Unida instem al senyor Camps i al seu govern a recuperarel sentit comú i a no seguir fomentant la crispació, la inseguretatjurídica i, en definitiva, el debilitament dels processos democràtics delPaís Valencià

No hay comentarios: